Mevzuat

2013

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

2013 Asgari Ücret Belirlendi

Vergi, SGK ve Diğer Kamu Borçlarının Yapılandırılması, Matrah Artırımı ve Stok Beyanı Özet Bilgiler

Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliği

2013 Yılı İçin Tasdik Ettirilecek Defterler İçin Noterler Ticaret Sicil Tasdiknamesi İstemeyecekler

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi hakkında yönetmelik

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanmıştır

İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ

Şirket Ortaklarının, Şirketten Olan Alacaklarının (331 Hesap) Sermaye'ye İlavesinde Bilirkişi Raporu İstenmeyecek. SMMM Veya YMM Raporu Yeterli Olacaktır

Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranına İlişkin Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Şubat Ba-Bs Formları 3 Nisan'a Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Verme Tarihi 15 Nisan'a Ertelendi

İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri Ve Seçilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Mali Tatil SGK Bildirimleri Hakkında Açıklama

Asgari ücret 2013/2.Altı Ay

Yatırımlarda devlet yardımları hakkında değişiklik

Teşekkür Mesajı

Uygulamadaki Teşvikler

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 122)

Sgk Teşviklerinden Yararlanma Süresi Hakkında

Defter Tasdiklerine Yönelik Açıklama

İşverenlerin E-Posta Adreslerini Sisteme Girmeleri Hakkında

Uzatma Duyurusu

Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri IV, No: 56) 'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri IV, No:63) (22.02.2013)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sıra No:424

Çalışma Bakanlığı Tarafından Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Risk Değerlendirmesi Süreci Hakkında Açıklama

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliklerindeki Değişiklikler

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri NO:7)

İstanbul Noter Odası'nın "Genel Kurul Müzakere Ve Karar Defteri " Hakkındaki Duyurusu

Sgk İşkolu Kodlarının Girilmesine İlişkin Talebimiz Yinelenmiştir

2012/4. Geçici Vergi Dönemi İçin Enflasyon Düzeltmesi (Enflasyon Muhasebesi ) Yapılmayacak (Kuyumcular Hariç)

Vergi Levhası Gib İnternet Sitesinden Nasıl Alınacak ?

Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulama Kapsamının Belirlenmesine İlişkin Karar

Ticari Defterler Ve Tasdik Zamanları Hakkında Duyuru

İstanbul Vergi Başkanlığı Yoklama İle İlgili Sorunları Gidermiştir

6111 Sayılı Kanun Gereğince Yeniden Yapılandırılan İşveren Primleri Tahsilatlarına İlişkin Önemli Duyuru

Sgk Meslek Kodlarına İlişkin Açıklama

TTK Danışma Birimi Yenilenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler

2012/3. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleri

İşkolu Kodunun Sonradan Değiştirilmesi Hakkında Duyuru

6322 Sayılı Kanun Kapsamında İhya Edilen Borçların Son Ödeme Tarihine İlişkin Duyuru

2012/3.Geçici Vergi Dönemi İçin Enflasyon Düzeltmesi (Enflasyon Muhasebesi) Yapılmayacak (Kuyumcular Hariç)

01.07.2012 - 31.12.2012 Tarihleri Arası Kıdem Tazminatı Belli oldu

İşverenlerce çalışmadığına dair bildirim girişlerinin yapılması hakkında duyuru

SGK İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Hakkında Açıklama

2012/Haziran Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının verilme Süresi 03 Ağustosa Uzatılmıştır

Yıllık gelir vergisi beyanmamesin ve kesin mizan bildiriminin verilme süresinin uzatıldı.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK BELGELERİNİN İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLMESİ E-ÖDENEK SİSTEMİ HAKKINDA AÇIKLAMA

KDV Tevkifat Uygulamasına İlişkin Açıklayıcı Ve Örnekli Sirküler

SGK Basın Duyurusu

Transit taşımacılık istisnası ile ilgili KDV 61 Nolu Sirküler yayımlanmıştır

SGK Eksik Gün Bildiriminde Değişiklik

Borç Yapılandırılması Ve Matrah Artırımı Beyan Süresinin Uzatılması

Yorumsuz

2009 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

Varlık Barışı Kanunu Yürürlükte

2011 Yılı Uygulanacak Vergi Had ve Nispetleri

Haziran Ayı Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilmesi Hakkında Duyuru

Nisan Ayı Mali Takvimi

(12.08.2009) 37 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

2011/3. Dönem Geçici Vergi Beyanname Verilme Süresinin Uzatılması Talebimiz

(13.08.2009) 4 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Ödeme Süreleri 26.11.2009 Tarihinde Sona Eren Bazı Vergiler ile Taksitleri Hk. Gelir İdaresi Başkanlığı' nın Basın Açıklaması

"Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat (2009/21)" Tebliğ Hakkında Odamızın Görüşü

Bankalar ile imzalanan tahsilat ve ödeme protokollerinin revizyonu

SGDP

01.07.2012 - 31.12.2012 Tarihleri Arası Asgari Ücret Hesaplamaları

1/1/2012 TARİHİ İTİBARİYLE SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYANLARIN SGK WEB SAYFASINDA TESCİLLERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ HAKKINDA DUYURU

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU'NUN ELEKTRONİK ORTAMDA KURUMA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Elektronik Ortamda Gönderilecek KDV İade Listeleri Hakkında Duyuru (KDV 53 Nolu Sirkü)

VUK 418 Sıra Nolu Genel Tebliği

SMS ile ON-LİNE BİLDİRİLEN HİZMETLER

GVK Geçici 73.madde ile ilgili GVK Sirküleri / 81

1 MAYIS 2012 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK KDV TEVKİFATLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA(117 NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ)

Vergi levhası GİB internet sitesinden nasıl alınacak ?

2012/1.GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN UYGULANACAK YABANCI PARA DEĞERLERİ

2012/Mayıs Ayı Prim Borçlarının KDV İade Alacağından Mahsubu Hakkında Duyuru

Aylık Prim Ve Hizmet Belgesine Meslek Kodlarının Eklenmesi Hakkında Duyuru

İşverenlerin e-Postaya Adreslerinin Verilmesine İlişkin Taleplerimiz Gerçekleşmiştir

İşverenlerin "e-ilişiksizlik Uygulaması" na İlişkin Taleplerimiz Gerçek Olmuştur.

2012/1.GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN ENFLASYON DÜZELTMESİ (ENFLASYON MUHASEBESİ) YAPILMAYACAK! (KUYUMCULAR HARİÇ)

İşverenlerimizin Ve Meslek Mensuplarımızın Meslek Kodlarının Girilmesine İlişkin Talebimiz Gerçekleşmiştir

01 Mayıs 2012 Tarihinde Yürürlüğe Girecek 117 Nolu KDV Genel Tebliği (KDV Tevkifatlarına İlişkin)

Limited Şirketlerin Tutmaları Zorunlu Oldukları Defterler Hakkında

İş Sağlığı Ve İş Güvenliğine İlişkin Yönetmelikler

İşyerinin Nakli Ve İdari Para Cezası Borçları İle İlgili Yapılan Sorgulamalar Hakkında Duyuru

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Eylül 2012 Dönemi KDV Beyannamesi Ve Tahhakkuk Ödemesi 30 Ekim Salı Akşamına Kadar,Ba-Bs Bildirimleri Verme Süresi ise 02 Kasım Cuma Akşamına Kadar Uzatılmıştır

İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

Meslek Kodlarının Düzeltilmesine İlişkin Taleplerimizde Olumlu Gelişmeler

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun uygulamasına ilişkin bilinmesi gerekenler

2013 Yılı Pratik Bilgiler Vergi ve Sgk Güncellenmiştir.

İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

6385 sayılı Kanun Uygulamaları, Emzirme Ödeneği ile Diğer uygulamalar

Sgk Denetmenleri Standartları 2013/5 Sayılı Genelge

İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİKLER

sd

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.