Mevzuat

(27.05.2004) SM,SMMM,YMM-1/2004-1/ Tasdik Raporu

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Sirküleri/1

Konusu :Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Verilme Süresi
Tarihi :27.05.2004
Sayısı :SM,SMMM,YMM-1/2004-1/ Tasdik Raporu
   
İlgili olduğu maddeler : SM, SMMM ve YMM Kanunu 12, Vergi Usul Kanunu mükerrer madde 227

1- Giriş :

5035 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanname verme sürelerinin 15 gün öne çekilmesi dolayısıyla; Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının veriliş süresiyle ilgili tereddütlerin meydana geldiği anlaşıldığından, konu ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların ve düzenlemelerin yapılması gereği duyulmuştur.

Bilindiği üzere, 24 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği’nde Tam Tasdik, Yeniden Değerleme, Kurumlar Vergisi İstisnası ve Yatırım İndirimi Tasdik Raporlarının Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanname verme dönemlerinin sonuna kadar ilgili vergi dairelerine teslim edilmesi gerektiği belirtilmekle birlikte; süre uzatımı yönünde Bakanlığımıza intikal eden talepler ve geçen uygulama süreci dikkate alınarak, tasdik raporlarının daha sağlıklı bir şekilde hazırlanabilmesini temin amacıyla, beyanname verme süresinin bitimini takip eden iki ay içerisinde yeminli mali müşavirlerce ilgili vergi dairelerine teslim edilebilmesi uygun görülmüştür.

35 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin “1/4. Tasdik Raporunun İbraz Süresiö başlıklı bölümünde ise, Yatırım İndirimi Tasdik Raporlarının ilgili yıl gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile birlikte veya beyannamenin verildiği ayı takip eden iki ay içerisinde verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu düzenlemelere göre, Tam Tasdik, Yeniden Değerleme ve Kurumlar Vergisi İstisnası Tasdik Raporlarının gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile birlikte veya en geç Gelir Vergisi mükellefleri için Mayıs ayının onbeşinci günü akşamına kadar, Kurumlar Vergisi mükellefleri için Haziran ayının onbeşinci günü akşamına kadar; Yatırım İndirimi İstisnası Tasdik Raporunun veya içerisinde yatırım indirimi istisnasının değerlendirildiği Tam Tasdik Raporunun ise, Gelir Vergisi mükellefleri için Mayıs ayı sonuna kadar, Kurumlar Vergisi mükellefleri için ise Haziran ayı sonuna kadar verilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, 2004 yılında verilecek olan yukarıda belirtilen tüm Yeminli Müşavirlik Tasdik Raporlarının 2003 yılı gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayı takip eden iki ay içerisinde verilebilmesi Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

Buna göre, Yeminli Mali Müşavirlerce 2003 yılına ilişkin olarak düzenlenecek olan söz konusu Tasdik Raporlarının; beyanname verme konusunda kendilerine süre verilip verilmediğine bakılmaksızın,

· Gelir Vergisi mükellefleri için Mayıs ayı sonuna kadar,

· Kurumlar Vergisi mükellefleri için ise Haziran ayı sonuna kadar

ilgili vergi dairelerine verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Duyurulur.


 
Osman Arıoğlu
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.