Mevzuat

(04.01.2005) SM, SMMM, YMM-2 /2005-1 / Tasdik Raporu

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Sirküleri/2


Konusu :Meslek Mensuplarının Serbest Bölgelerdeki faaliyetleri hk.
Tarihi :04.01.2005
Sayısı :SM, SMMM, YMM-2 /2005-1 / Tasdik Raporu
   
İlgili olduğu maddeler :Serbest Bölgeler Kanunu madde 6, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu madde 12

1. Giriş
Serbest Bölgeler Kanununda yapılan değişiklik nedeniyle, meslek mensuplarının 3568 sayılı Kanun çerçevesinde serbest bölgelerde faaliyette bulunup bulunmayacakları ile ilgili tereddütlerin meydana geldiği anlaşıldığından, konuya ilişkin aşağıdaki açıklamaların ve düzenlemelerin yapılması gereği duyulmuştur.

Bilindiği üzere, Serbest Bölgeler Kanununda 5084 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğe ilişkin açıklamaların yer aldığı 85 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin;

- “Mükellefiyet Tesisiö başlıklı 3.1 bölümünde; serbest bölgelerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin genel esaslar çerçevesinde 5084 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle mükellefiyet tesis ettirmeleri gerektiği,

- “Defter ve Belge Düzeniö başlıklı 3.2 bölümünde ise; Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin Vergi Usul Kanununun defter tutma ve belge düzenine ilişkin hükümlerine uyma zorunlulukları bulunduğu; ancak, Serbest Bölgeler Kanununun 6 ncı maddesi ile kullanıcıların tutmak zorunda oldukları defterler ve düzenleyecekleri belgelere ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine bağımlı olmaksızın düzenleme yapma konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiş olduğundan, bu çerçevede, serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi uyarınca Bölge Müdürlüklerine onaylattırdıkları defter ve belgeleri kullanmalarının uygun görüldüğü,

- 31.12.2004 tarihinden sonra başlayacak hesap dönemlerinde, Vergi Usul Kanununu hükümleri çerçevesinde defter tutulması, belge ve kayıt düzenine uyulması gerektiği,

ifade edilmiştir.

Aynı bölümde, mükelleflerin kayıtlarını istisna kapsamında olan ve olmayan kazançlar olarak ayrı ayrı tespitine imkan verecek şekilde tutmalarının şart olduğu, bu şartı sağlamak kaydıyla serbest bölgelerde şube olarak faaliyet gösteren mükelleflerin serbest bölgedeki şubeleri için ayrı defter tutabilecekleri gibi, şube kayıtlarını ana merkezde tutacakları defterlerde de izleyebilecekleri açıklamasına yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, serbest bölgelerde vergi mevzuatına ilişkin hükümlerin uygulanabilir olması nedeniyle, bu bölgelerde faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin vergi mükellefiyetlerini tesis ettirmeleri; bu mükelleflerle tam tasdik sözleşmesi bulunan yeminli mali müşavirlerin de düzenleyecekleri raporların ayrı bir bölümünde serbest bölge kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin değerlendirmeye yer vermeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, münhasıran serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin istemeleri halinde yeminli mali müşavirlerden tasdik hizmeti almaları ve bu mükellefler hakkında yeminli mali müşavirlerin rapor düzenlemeleri mümkün bulunmaktadır.

Duyurulur.

Osman Arıoğlu
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü

 

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.