Yayınlar

Etik Kurallar

Mali Çözüm Dergisi etik görev ve sorumlulukları oluşturulurken açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından belirlenen ilkeler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yayın Kurulu Sorumlulukları,

Mali Çözüm Dergisi’ne başvurusu yapılan her makaleden, başvuru sürecinden sonuçlanma sürecine kadar geçen tüm süreçlerden Yayın Kurulu ve Editörler sorumludur.
Yayın Kurulu, hakemlik süreci, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi yayın politikalarının belirlenmesini ve uygulanmasını sağlar.
Makalenin Yayın Kurulu’nca hakem sürecine alınması makalenin yayımlanacağı anlamını taşımaz. Hakem Değerlendirmeleri sonucunda makale hakkında nihai karar verilir.
Yayın Kurulu, yazılı eserlerin orijinalliğini kontrol etmek ve intihal açısından değerlendirmesini yapmak durumundadır.
Yayın Kurulu kendisine bildirilen ya da Kurul üyeleri tarafından belirlenen intihal vb. durumları incelemeye almak durumundadır.

Editör Sorumluluklar,

 • Dergide yayımlanan her makale editörün sorumluluğundadır.
 • Okuyucuların ve yazarların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmalıdır.
 • Dergiyi sürekli geliştirmeye çalışmalıdır.
 • Yayımladığı makalelerin niteliğinden emin olmak için uygun süreçler kullanmalıdır.
 • İfade özgürlüğünü savunmalıdır.
 • Gerektiğinde düzeltme, açıklama, geri çekme ve özür yayımlamaktan çekinmemelidir.
 • İntihal içerdiği tespit edilen makalelerin değerlendirme süreci durdurulur. Yayımlandıktan sonra intihal tespit edildiği takdirde, Editörler ve Editör yardımcıları uygun önlemler alırlar.
 • Editörler/Editör Yardımcıları, taraflı ve şahsileştirilmiş değerlendirmeleri ve gerekçelendirilmemiş onay ve retleri değerlendirmeye almazlar ve bu durumdaki makaleler için yeniden hakem belirlerler.
 • Yeni kurul üyelerine kendilerinden beklenen her şey konusunda yol gösterici rehberler sunmak ve süreçler hakkında bilgilendirmede bulunmalılar.

Yazarlar Sorumluluklar,

 • Başka yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş orijinal çalışmaları göndermekle yükümlüdür.
 • Çalışmaya katkı vermiş kişileri yazar olarak belirtmekle yükümlüdür, yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme işlemleri önerilmemelidir.
 • Çalışmalarını aynı anda tek bir dergiye göndermiş olmakla yükümlüdür.
 • Yazar, makalesini, yayın kararı alınıncaya kadar, dergi yayın kuruluna bildirmek koşuluyla geri çekme hakkına sahiptir.
 • Yazarlar, çalışmanın/metnin eski bir versiyonu başka bir mecrada yayımlanmışsa bunu belirtmelidirler. Çalışma, yayımlanmamış bile olsa bir tezden veya yayımlanmamış bilimsel toplantı sunumundan derlendiyse, bunun ilk sayfada dipnot olarak belirtilmesi gerekir.
 • Yazarlar, derginin mevcut telif hakları esaslarına uygun hareket etmekte sorumludurlar.
 • Değerlendirme sürecinde yazarlardan makalelerine ilişkin bilgi ya da veri istenmesi durumunda talep edilen bilgileri dergi editörlüğüne sunmalıdırlar.
 • Yazarlar, hakemlerin ve Editörler/Editör yardımcılarının düzeltme önerilerini yerine getirmekten sorumludur. Hakemlerin ya da Editörler/Editör yardımcılarının önerilerine katılmaması halinde, yazar, gerekçesi ile birlikte bu durumu dergi editörlüğüne bildirmek hakkına sahiptir.
 • Yazarlar, hakem değerlendirme önerilerine yaptıkları işlemleri, dergi editörlüğünce gönderilen rapora işleyerek dergi editörlüğüne sunmalıdırlar.
 • Bir yazar, yayımlanmış bir makalesinde ciddi bir hata veya yanlışlık keşfedince, bu konuda dergi editörlüğüne vakit geçirmeksizin haber vermelidir. Bu durumda yazar, makalesini geri çekme veya makaleye dair bir düzeltme yayımlamada dergi editörlüğü ile işbirliği yapmakla sorumludur.
 • Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
 • Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olmak durumundadırlar veya çalışmalarında insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda, çalışmanın reddedilebileceğini kabul etmiş sayılırlar.
 • Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir.

Hakemler Sorumluluklar,

 • Sadece kendi uzmanlık alanlarındaki çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmekle yükümlüdür.
 • Çalışmayı yapıcı ve kibar bir dille, hakaret veya aşağılama olmaksızın değerlendirmekle yükümlüdür.
 • Hakemler, gizlilik ilkesine riayet etmelidir, hakemlik sürecinden elde ettikleri bilgileri kişisel menfaatleri için kullanmamakla yükümlüdürler; raporlarını veya makale hakkındaki bilgileri başkalarıyla paylaşmamalıdırlar.
 • Hakem değerlendirmeleri objektif ve yapıcı olmalıdır. Yazının akademik yeterliliği esas alınmalıdır.
 • Hakemler, yaptıkları değerlendirmeleri destekleyecek açıklamaları ve argümanları, dergi editörlüğünce sunulan hakem değerlendirme raporlarında sunmalıdırlar. Hakemler, kişisel veya kurumsal çıkar çatışmalarıyla sonuçlanabilecek makaleleri değerlendirmeyi kabul etmemelidirler.
 • Hakemler, tespit etmeleri halinde, dergi editörlüğünü fiilî ya da olası herhangi bir intihal, çoklu yayın veya eş zamanlı başvuru vakasından haberdar etmelidirler.
 • Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler. Makalenin akademik niteliğini artırmak maksadıyla, hakemlerin düzeltme önerileri yazarlara iletilir ve hakemlerin talep etmeleri halinde, yazar tarafından yapılan düzeltmeler hakeme iletilir.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi

 • Değerlendirme sürecindeki, ya da yayımlanmış bir makale ile ilgili etik ilkelere aykırı bir durumla karşılaşılması durumunda, lütfen yayinkurulu@ismmmo.org.tr adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.