Üyelere Özel

Torba Yasa Kapsamında Oda Aidatlarının Yapılandırılması

Değerli üyemiz

6552 sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" 11 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kanunun 76 ncı maddesi 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamını; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ay başından başlamak üzere birer aylık dönemler hâlinde dokuz eşit taksitte ödemeleri durumunda (30.06.2015 tarihine kadar) bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde, (6552 Sayılı Yasa'nın yayımı tarihinden önce, gecikmiş üye aidatlarının aslına mahsuben bir ödeme yapılmış ve durum kayda alınmış ise, ödenmiş borç asıllarına isabet eden gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilir.) ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Bu madde hükmünden yararlanmak isteyenlerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar (31.10.2014 tarihine kadar) alacaklı birime başvurmaları şarttır. "Madde kapsamında ödenmesi gereken tutarların maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir." şeklindedir.

> Yasadan faydalanıp oda aidat borçlarını yapılandırmak için,

a- Yazılı müracaat edilmesi gerekiyor. Müracaat etmeden yapılan işlemler geçersizdir.

b- Odanın internet sitesinden müracaatı kendiniz sisteme şifreniz ile girerek yapabilirsiniz.

c- Posta ile müracaat yapılabilirsiniz. (31.10.2014 tarihine kadar gelenler)

> Faks ve e-mail ile taksitlendirme müracaatı kabul edilmemektedir.

> 11.09.2014 tarihine kadar olan borçlar yapılandırma kapsamındadır.

> Borçlar 9 eşit taksitte yapılandırılıp ödenebilir.

a- Nakit olarak ödeyebilirler. (Banka, Vezne)

b-Kredi kartına taksitlendirebilirler.

c-Kredi kartı otomatik ödeme talimatı verebilirler. (Mail Order)

> Banka ödemelerinde ödemenin ne için yapıldığı açıkça belirtilmelidir.

> Nispi aidatın 2. taksiti taksitlendirme kapsamında değildir.

> Müracaat etmeden bankadan ödeme yapan üyelerin yapmış oldukları ödemeler yapılandırma kapsamında değerlendirilmez.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde borçlarınızı yapılandırıp ödeyebilirsiniz.
Saygılarımızla


Borcu yapılandırmak ve ödeme yapmak için tıklayınız

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.