Üyelere Özel

SMMM'LERİN HAKLARINI GASP ETMEYİN."

İstanbul, 23.12.2014
Sayı : 38331

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA
ANKARAKONU : 2014/32 sayılı "Sigorta Acentelerinin Şube Açma İle İlgili Kurallara Uyumu
Konusunda Sektör Duyurusuna Ek Sektör Duyurusu" hakkında.

İLGİ : Hazine Müsteşarlığı'nın 16.12.2014 tarih 38138 sayılı yazı ve ekleri.

Hazine Müsteşarlığı tarafından, 16.12.2014 tarihinde 2014/32 sayılı "Sigorta Acentelerinin Şube Açma İle İlgili Kurallara Uyumu Konusunda Sektör Duyurusuna Ek Sektör Duyurusu" yayımlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir.

2014/32 sayılı Sektör Duyurusunda; şube şeklinde teşkilatlanmaya devam etmek isteyen acentelerin gerekli bilgi ve belgeler ile Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'ne elektronik ortamda müracaat etmelerinin gerektiği ayrıca, onay alan acentelerin faaliyetleri ile ilgili olarak üç ayda bir, Müsteşarlıkça talep edilecek mali tabloları hazırlayacakları belirtilmiştir. Duyurunun devamında; ekte yer alan (Ek-1, 2 ve 3) bilgi ve belgelerin temin edilerek Müsteşarlığa başvuru yapılması gerektiği ve son başvuru tarihinin 01.02.2015 olduğu belirtilmiştir.

Duyuru Ek-1 a- bendinde; "Mevcut yıl için bilanço (Ek-2) ve gelir tablosu (Ek-3) (Yeminli Mali Müşavir Onaylı) denilerek, Ek-2'de yer alan Acente Bilançosu ile Ek-3'te yer alan Acente Gelir Tablosu Yeminli Mali Müşavir Onaylı istenmiştir.

Sektör Duyurusundan; Ek-2'de yer alan Acente Bilançosu ile Ek-3'te yer alan Acente Gelir Tablosunun hem SMMM hem YMM'lerce hazırlanmasının mümkün olduğu, ancak onaylanma işleminin Yeminli Mali Müşavirlerce yerine getirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Sektör Duyurusunda, bilanço ve gelir tablosunun onaylanması şeklinde YMM'lere verilen bu görev, 3568 sayılı Kanun, SMMM Odaları Yönetmeliği ve SMMM'ler ile YMM'lerin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik maddeleriyle, hem SMMM'lere hem de YMM'lere birlikte verilmişken, Sektör Duyurusunda SMMM'lere değinilmemesi açık hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

SMMM ile YMM'lerin tabi oldukları 3568 sayılı Yasa'nın mesleğin konusunu düzenleyen 2.maddesinde açık ve net olarak belirtildiği üzere; "Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak" hem SMMM'lerin hem de YMM'lerin görevleri kapsamına girmektedir.

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 18. ve 19.maddesi ile SMMM Odaları Yönetmeliği'nin 32.maddesinde de aynı şekilde düzenleme yapılmıştır.

SMMM ve YMM'lerin Çalışma Usul ve Esaslarını düzenleyen Yönetmelik'in "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin Yapacakları Denetimlerle İlgili Çalışma Usul ve Esasları" başlıklı 3.Bölümünde yer alan 50.maddesinde SMMM ile YMM'lerin yapacakları denetim faaliyetleri de ayrıntılı olarak belirtilmiş, aynı Yönetmeliğin 55.maddesinde de; "Meslek mensubu, kurum ve kuruluşların mali tablolarında yer alan; varlık, kaynak, gelir ve giderlerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ve kayıtlara doğru geçirilip geçirilmediğinin tespiti için gerekli bilgi ve belgeleri toplamak ve değerlendirmek amacı ile, Muhasebe denetimi, Bilanço denetimi, Gelir tablosunun denetimi, Vergi Denetimi, Tabloların mali analizleri, Bilançoların muhasebe kayıtlarına uygunluğunun kontrolü, Bilanço kalemlerinin standart şekle uygunluğunun kontrolü, Dönem sonuçlarının yıllık beyannameye intikalinin mevzuata uygunluğunun kontrolü'nü yapacakları belirtilmiştir. SMMM'lerle YMM'lere verilen tüm bu yetkilerde; işletmenin büyüklüğü, mali değeri gibi herhangi bir ayırım da yapılmamıştır.

SMMM'ler yaptıkları tüm bu işlemlerde kaşe ve imzalarını da kullanmakta, yapılan işlemlerin doğru ve güvenilir olduğunu onaylamaktadırlar.

3568 sayılı Kanunun 2.maddesinde de belirtildiği üzere; YMM'lerin SMMM'lerden tek farkı, Kanunun 12.maddesinde belirtilen tasdik işlerini yapmaktır. YMM'lerin, 3568 sayılı Kanunun 12.maddesinde belirtilen tasdik yetkilerinin ise, 2014/32 sayılı Sektör Duyurusunda YMM'lere verilen görevlerle hiç bir ilgisi bulunmamaktadır. Zira, 2014/32 sayılı Sektör Duyurusunda; YMM'lerin, 3568sayılı Kanunun 12.maddesi ile kendilerine verilen tasdik yetkisini gerektirecek hiçbir düzenleme yapılmamıştır.

3568 sayılı Kanun ve Yönetmeliklerle her iki meslek mensubuna eşit derecede tanınan görev ve yetkiler, hiçbir kurum, kuruluş ve/veya kişi tarafından tek taraflı uygulanamaz, sadece bir tarafın görevi olduğu gibi yansıtılarak diğer meslek mensubunun hak ve görevlerinin ihlal edilmesi, görev alanlarının daraltılmaya çalışılması gibi bir duruma sebebiyet verilemez.

2014/32 sayılı Sektör Duyurusu ekinde yer alan bilanço ve gelir tablosunun SMMM ve YMM'ler tarafından hazırlanması mümkün iken, YMM'lerin özel yetkisi dahilinde yer alan bir görev olmadığı halde bilanço ve gelir tablosunun YMM'lerce onaylanmasının istenmesi, açıkça hukuka aykırı olduğu gibi; 3568 sayılı Yasa ve Yönetmelikler uyarınca yetki almış SMMM'lerin hak ve menfaatinin ihlali sonucunu doğurmakta, bu kimselerin haklarını, eşitlik, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette göz ardı ederek Anayasa'ya, hukuk devleti ilkelerine de aykırılık teşkil etmektedir. Bu yönü ile toplumdaki adalet inancını da zedelediği, yasayla kazanılmış hakların ihlal edildiği izahtan varestedir.

Tüm ülke çapında faaliyette bulunan ve 77 yerde bulunan SMMM Odasından birine kayıtlı olarak faaliyet gösteren yaklaşık 80.000 SMMM'nin bir kenara bırakılması ve SMMM'lerin de yapabileceği salt bu iş için 8 ilde bulunan YMM Odasına kayıtlı yaklaşık 4.000 YMM'in görevlendirilmesi adalet, hakkaniyet, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile de bağdaşmamaktadır.

Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle söz konusu işlerin SMMM'lerinde yetkisi dahilinde olduğunun ve mali tabloların SMMM'ler tarafından da onaylanmasının sağlanması için,başta Hazine Müşteşarlığı olmak üzere ilgili Kurum ve Kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasını ve dava dahil yasal haklarımızın korunmasını talep ederiz.

Ayrıca bu görüşümüz doğrultusunda Oda İSMMMO olarak da yasal haklarımızı kullanmak üzere gerekli girişimlerde bulunacağımızın bilinmesini isteriz.

Saygılarımızla.Dr. Yahya ARIKAN
Başkan


 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.