Üyelere Özel

7440 Sayılı Yasa Kapsamında Oda Aidatlarının Yapılandırılması

Değerli üyemiz,

7440 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 12 Mart 2023 tarihli 32130 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

7440- MADDE 10- (12) göre; 31/12/2022 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmemiş olan;
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamının, birinci taksiti bu kanunun yayımı tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar,
(3 Temmuz 2023)
kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam dokuz eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

- Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar, (3 Temmuz 2023) alacaklı birime başvurulması şarttır.

7440 Sayılı Yasanın 10 (12) maddesi kapsamında borçların tamamının, Yasanın tanıdığı 9 aylık sürenin son günü olan, 29 Şubat 2024 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

26.05.2023 Tarih ve 32202 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7300 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi 1 ay uzatıldığı için 1. ve 2. taksitlerin 31.07.2023 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

- Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.
- Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.

> Yasadan faydalanıp oda aidat borçlarını yapılandırmak için,
a- Yazılı müracaat edilmesi gerekiyor. Müracaat etmeden yapılan işlemler geçersizdir.
b- Odanın internet sitesinden müracaatı kendiniz sisteme şifreniz ile girerek yapabilirsiniz.
c- Posta ile müracaat yapılabilirsiniz. (3 Temmuz 2023 tarihine kadar)
> 31.12.2022 tarihine kadar olan borçlar yapılandırma kapsamındadır.
> Borçlar 9 eşit taksitte yapılandırılıp ödenebilir.

a- Nakit olarak ödeyebilirler. (Banka, Vezne)
b-Kredi kartına taksitlendirebilirler.
c-Kredi kartı otomatik ödeme talimatı verebilirler. (Mail Order formu için tıklayınız.)
> Banka ödemelerinde ödemenin ne için yapıldığı açıkça belirtilmelidir.
> Müracaat etmeden bankadan ödeme yapan üyelerin yapmış oldukları ödemeler yapılandırma kapsamında değerlendirilmez.


Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde borçlarınızı yapılandırıp ödeyebilirsiniz.

Saygılarımızla


Borcu yapılandırmak ve ödeme yapmak için tıklayınız.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.