Üyelere Özel

2004 Yılı Asgari Ücret Tarifesi

2004 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK ASGARİ ÜCRETLERİ

Tablo-1

 T K B 

 İşin Mahiyeti 

1. GRUP İLLER-(1,000 TL.) 

İşçisiz 

1-3 İşçili 

4-9 İşçili  10 ve Daha Fazla İşçili 
1    

DEFTER TUTMA

       
  1   İşletme Defteri        
    A Taşımacılık(12. Madde Gereği %35 artırılmıştır) 60.750 67.500 81.000 108.000
    B Hizmet (12. Madde Gereği %35 artırılmıştır) 60.750 67.500 81.000 108.000
    C Alım - Satım(12. Madde Gereği %35 artırılmıştır) 60.750 67.500 81.000 108.000
    D İmalat - İnşaat 65.000 70.000 90.000 110.000
  2   Serbest Meslek Kaz. Defteri 70.000 75.000 80.000 100.000
  3   Dernekler Ve Vakıflar        
    A Dernekler        
      a)Merkez 70.000 75.000 80.000 110.000
      b)Şubeler 35.000 40.000 45.000 60.000
    B Vakıflar        
      a)Merkez 70.000 75.000 80.000 110.000
      b)Şubeler 35.000 40.000 45.000 60.000
  4   Bilanço esasına Göre Tutulan Def.        
    A Şahıs Firmaları        
      a)Hizmet 120.000 130.000 140.000 160.000
      b)Alım - Satım 130.000 140.000 150.000 170.000
      c)İmalat - İnşaat 140.000 150.000 160.000 180.000
    B Adi Ortaklık,Kolektif ve Adi Komandit Şirketler        
      a)Hizmet 120.000 130.000 140.000 160.000
      b)Alım - Satım 130.000 140.000 150.000 170.000
      c)İmalat - İnşaat 140.000 150.000 160.000 180.000
    C Hisseli Komandit Ve Limited Şirketler        
      a)Hizmet 140.000 150.000 160.000 170.000
      b)Alım - Satım 160.000 170.000 180.000 190.000
      c)İmalat - İnşaat 180.000 190.000 200.000 210.000
    D Anonim Şirketler        
      a)Hizmet 200.000 220.000 250.000 300.000
      b)Alım - Satım 220.000 240.000 260.000 310.000
      c)İmalat - İnşaat 240.000 260.000 300.000 350.000
    E Kooperatifler        
      a)Köy Kalkınma Ve Orman 60.000 70.000 75.000 85.000
      b)Esnaf kefalet 70.000 75.000 80.000 90.000
      c)Turizm - Tüketim 150.000 160.000 170.000 190.000
      d)Taşımacılık 160.000 170.000 180.000 200.000
      e)Üretim-Satış Ve Yapı (ih.us.) 170.000 180.000 190.000 210.000
      f)Üretim (Emanet Usulü)

180.000

190.000 200.000 220.000

 

TABLO II

  1.Grup
1. YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ   
Münhasıran Ticari kazanç bildirimi 150.000.000
Münhasıran  Serbest Meslek Kazanç bildirimi 150.000.000
Münhasıran Menkul sermaye İradı Bildirimi 100.000.000
Münhasıran Gayrimenkul Sermaye İradı Bildirimi 50.000.000
Münhasıran Sair Kazanç Ve İrad Bildirimleri 100.000.000
Münhasıran Zirai Kazanç Bildirimleri 50.000.000
Ticari Kazanç Ve Diğer Gelir Unsurlarının Bildirimleri 150.000.000
Serbest Meslek Kazancı Ve Diğer Gelir Unsurlarının Bildirimleri 150.000.000
   
2. KURUMLARIN VERGİSİ BEYANNAMESİ  150.000.000
3. DİĞER BEYANNAMELER   
   
A. KDV Muhtasar Ve Emlak 100.000.000
B.Veraset Ve İntikal 100.000.000
C. Banka Hesap Vaziyeti 50.000.000
D. SSK(Özel İnşaat- Aylık) 50.000.000
E. Diğer  Beyan Ve Bildirimler 50.000.000

TABLO III

 
1.Grup   
1.KURULUŞ İŞLEMLERİ 
 
A.Tek Şahıs İşletmeleri
   a.İsçisiz
100.000.000
 
   b.İşçili
125.000.000
 
B. Adi Ortaklıklar
175.000.000
 
C.Kollektif Ve Adi Komandit Şirketler
200.000.000
 
D.Kooperatifler
400.000.000
 
E. Limited Şirketler
400.000.000
 
F. Anonim Şirketler
500.000.000
 
 
 
2.DEĞİŞİKLİKLER 
 
A. Adres değişikliği
100.000.000
 
B. Pay Devirleri
120.000.000
 
C. Ana Sözleşme Değişiklikleri
 
   a. Adi ortaklık ,adi komandit ve limited şirketleri
120.000.000
 
   b.kooperatifler
120.000.000
 
   c.Eshamlı komandit ve Limited Şirketler
140.000.000
 
   d. Anonim Şirketler
160.000.000
 
D. Sermaye Artırım
 
   a.Limited Şirketler
400.000.000
 
   b.Anonim Şirketler
500.000.000
 
E. Şekil Dğiştirme
400.000.000
 
F. Birleşme
400.000.000
 
G. Genel Kurul İşlemleri
300.000.000
 
H. Sermaye Ödendi Tespi
150.000.000
 
3. DİĞER İŞLEMLER 
 
A.Barkod İzni Alınması
250.000.000
 
B. Marka Tescili Patent
300.000.000
 
C. İşyeri Açma İzin Belgesi
250.000.000
 
 
 
4.VERGİ SSK İŞLEMLERİ TAKİBİ 
 
A. Vergi iadeleri(iade Tutarı Üzerinden) (100 Kişiye Kadar Olan İşlemlde 200.000.000 TL. den Az Olamaz)
%3
 
B. Vergi İstisnaları
180.000.000
 
C. Vergi Muafiyeti
180.000.000
 
D. Vergi Tecilleri (Tecil Tutarı Üzerinden) (200.000.000 TL: den Az Olamaz)
%2
 
E. Vergi Terkipleri (Terkin Tutarı Üzerinden ) (200.000.000 TL: den Az Olamaz)
%2
 
F. Vergi İndirimi
100.000.000
 
G. Düzeltme Talepleri
150.000.000
 
H. SSK Teftişi Teminat Çözümleri (200.000.000 TL. den Az Olamamak üzere Çözülen Teminat Tutarının)
%2
 


NOTLAR:

1- Gelir,  kurumlar,  muhtasar ve  katma  değer  vergisi  beyannamelerini,  Vergi  Usul  Kanununun
Mükerrer  227' nci  maddesi   ve  bu  maddeye  bağlı  olarak  yapılan  düzenlemelere  güre Serbest
Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatan mükellefler, defter tutma ücreti
dışında ayrıca beyanname imzalama ücreti ödemezler.

2- 1 no' lu  tablonun 1 ve 2 numaralı tarifesinde belirtilen  mükellefler için II no. lu tablonun l-A, B, G
ve H bentlerinde yer alan beyanname düzenleme ücretleri % 50 indirimli olarak uygulanır.

3- Uzlaşma işlemleri ile ilgili oranın uygulanmasında, VUK.'nun 376.maddesinde öngörülen indirim
düşüldükten soma kalan  vergi, fon ve ceza toplamı  üzerinden  müşteri  lehine sağlanan  indirim
toplamları tutan esas alınır.

4- Aynı uzlaşma komisyonu toplantısında yapılan çeşitli uzlaşmalarda tarife topluca uygulanır.

5- Tarifedeki Ücretler, aylık olup KDV hariç tutarlardır.

6- Tarifedeki ücretler, merkez işyerleri dışındaki her bir şube için ve, 20 fazlası ile uygulanır. Ancak; bu miktar sözleşmedeki Ücretin % 60'ını geçemez.

7- Tarifedeki  ücretler, tek KDV oranı uygulanan firmalar için geçerlidir. Çok KDV oranı uygulanan firmalarda, tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.

8- Hizmetin müşterinin işyerinde yapılması durumda ayrıca %25 ek ücret alınır.

9- Tarifedeki kooperatiflerle ilgili ücretler en fazla 50 üyeli kooperatifler için geçerlidir. 50 üyeden
fazla üyesi bulunan kooperatiflerde ilave her 50 üye için ücrete % 10 ilave edilir. Üye sayısındaki
kesirler tama yürütülür.

10- Dış ticaret işlemleri varsa tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.

11- Gayri faal işletmelerde tarifenin % 40'ı uygulanır.

12- İşletme defleri için A, B ve C bellilerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan ve
merkez nüfusu 5 milyondan fazla olan illerde % 35, 3 milyondan fazla ulan illerde % 20, 2 milyondan
fazla ulan illerde % 10 ve 1 milyondan fazla olan illerde % 5 oranında artırılarak uygulanır.(*)

13- Nüfusu 50.000 kişinin altındaki ilçelerde tarifedeki maktu Ücretler % 25 eksiği ile uygulanır.

14- Müşteri ile meslek mensubu ayrı il gruplarında olduğu takdirde, işletmenin bulunduğu yer için belirlenen ücret tarifesi uygulanır.

15- 2004 yılında ilk defa gerçek usulde defter tutma durumunda olacak mükellefler ile 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 1/5/1995 tarihinden itibaren götürü usulden gerçek usule alınan mükellefler için I ve II no. lu tablolarda yer alan ücretler % 50 indirimli olarak uygulanır.

16- Çizelgede yer alan beyanname veya bildirimlerin dışında, yükümlülerden yeni beyanname ve/veya bildirim istenildiği takdirde, ücrete tabidir. Meslek mensubu ile yükümlü arasında serbestçe belirlenecek ücret tablo II 3-E.'de Belirlenen Ücretin altında olamaz.

(*) Tarifedeki ücretler, bu hükme göre güncellenmiştir.

2004 YILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRETLERİ

1-   DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  A. Sürekli Danışmanlık
    a) Bir önceki yıl net satışları 1 trilyon 500 milyardan az olan firmalarda aylık
250.000.000
    b) Bir önceki yıl net satışları 4 trilyona kadar olan firmalarda aylık
300.000.000
    c) Bir önceki yıl net satışları 10 trilyona kadar olan firmalarda aylık
500.000.000
    d) Bir önceki yıl net satışları 30 trilyona kadar olan firmalarda aylık
750.000.000
    e) Bir önceki yıl net satışları 30 trilyonu aşan firmalarda aylık
950.000.000
    (Yıllık 96 saate kadar, fazlası 35.000.000 TL /saat üzerinden ilave ücrete tabidir. Yıllık çalışma saatinin hesabında fiili çalışma süreleri dikkate alınır.)
 
  B. Arızi Danışmanlık ve Standart Dışı İşlemler (saat ücretli)
 
    a) Büroda
90.000.000
    b) İlgili işletmede
130.000.000
  C. Kontrol ve Revizyon İşlemleri
 
    (1.000.000.000 TL'dan az olmamak kaydı ile) Firmanın durumuna göre tarifedeki karşılığı ücretin, kontrol edilen ay süresi ile çarpımı tutarıdır.
 
  D. Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması
 
    a) Hizmet-Alım/Satım İşletmesi
300.000.000
    b) İnşaat - İmalat İşletmesi
500.000.000
2-   UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA
 
    300.000.000 TL'dan az olmamak üzere, vergi ve fon üzerinden
%2
3-   ORTAKLIK İŞLEMLERİ
 
    Şirketlerin TTK Gereğince Denetçiliği (Aylık )
 
    a) Banka ve Sigorta Şirketleri
300.000.000
    b) Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler
150.000.000
    c) Diğer Şirketler
100.000.000
4-   TASFİYE (Her hesap dönemi için)
 
  A. Şahıs Firmaları
100.000.000
  B. Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler
150.000.000
  C. Kooperatifler
350.000.000
  D. Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler
450.000.000
  E. Anonim Şirketler (SPK'ya dahil olmayanlar)
600.000.000
  F. Anonim Şirketler (SPK'ya dahil olanlar)
750.000.000
5-   BİLİRKİŞİLİK
 
    a) Aynı olay ve esastan kaynaklanan ve birbirine benzer ikiden fazla rapor için
250.000.000
    b) Sermaye artırımı işlerinde
200.000.000
    c) 150.000.000 TL'dan az olmamak üzere bankalara sunulan bilançoların incelenmesinde, net satışların
%01
    d) Diğer bilirkişiliklerde
650.000.000
6-   HAKEMLİK
 
    400 milyon TL'dan az olmamak üzere karşılıklı anlaşmaya bağlıdır.
 
7-   FİZİBİLİTE RAPOR
 
    600.000.000 TL'dan az olmamak üzere toplam yatırım tutarı üzerinden hesaplanır.
 
    Toplam yatırım tutarı 1 trilyona kadar olanlardan
%004
    Sonra gelen 5 trilyon lira için
%001
    6 trilyonu aşan kısım için
%0005
8-   İLAÇ FİYATLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
    İlaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi; her bir tespit için 350.000.000 TL'dan az olmamak üzere, standart saat ücreti uygulanır. Standart saat ücreti 75.000.000 TL/saat, vergi dahil her türlü işlemin yürütülmesi, takibi, izlenmesi, incelenmesi ve çalışma yapılması dahil)
 
9-   DERNEK, TESİS, VAKIF VE BENZERİ KURUMLARIN HESAPLARININ DENETİMİ
 
    a) İktisadi işletmesi olmayanlar
500.000.000
    b) İktisadi işletmesi olanlar
 
    - Gelirleri 2 Trilyona kadar olanlarda
1.000.000.000
    - 2 Trilyon lirayı aşan kısım için
%005
10-   SPK VE DİĞER KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK MUHASEBE DENETİM İŞLEMLERİ
 
    SPK ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde, 96 saate kadar standart ücreti (100.000.000 TL/saat) olarak uygulanır. 96 saatten sonrası için; standart saat ücretinin %50'sinden az olmamak üzere ilgililerce serbestçe saptanır. Söz konusu denetim sözleşmeleri yıllık denetimlerde 96 saatten, sınırlı ara denetimlerde 32 saatten, yatırım fonları ve diğer özel denetimlerde 48 saatten az bir süreyi kapsayamaz.
 
11-   KREDİLERE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİNDE
 
    500.000.000 TL'dan az olmamak üzere;
 
  A. Firma aktif toplamının (aktif toplamı SMMM'ce düzeltilmiş bilançodaki toplamdır)
 
    i- 1.750 trilyon TL'sına kadar kısmı için
%003
    ii- Sonra gelen 3.500 trilyon lira için
%002
    iii- 5.250 trilyon liradan sonrası için
%001
  B. Veya kredi tutarının,
 
    i- 250 milyar TL'sına kadar kısmı için
%03
    ii- Sonra gelen 313 milyar TL için
%01
    iii- 382 milyar liradan sonrası için
%005
    A ve B şıklarında yer alan ücretler toplamı 1 trilyon TL' yı aşmaması halinde yüksek olanı uygulanır. Aşması halinde, A ve B şıklarından hangisinin uygulanacağı taraflarca belirlenir. Aynı rapora dayanılarak birden fazla kredi müracaatında bulunulması halinde, her ilave kredi için bu ücret 1/3 oranında uygulanır.
 
12-   SSK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ YAPILAN İNCELEME
 
    Sosyal Sigortalar Kurumundan talep edilen ilişiksizlik belgesi için yapılacak incelemelerde, 250.000.000 Tl'dan az olmamak üzere ihaleli işlerde son hakedişten yazılı toplam bedelin, diğer işlerde 5 No.lu Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Tebliğinde tanımlanmış iş tutarının;
 
    a) İlk 700 milyar TL için
%02
    b) Sonra gelen 700 milyar lira için
%01
    c) Sonra gelen 2.8 trilyon lira için
%005
    d) Sonra gelen 5.6 trilyon lira için
%001
    e) Sonra gelen 11.2 trilyon lira için
%0005
    f) 11.2 trilyon liradan sonrası için
%0001

NOTLAR

1- Serbest Muhasebecilik tarifesindeki ücretler ve notlar, gruplar itibariyle Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler için de geçerlidir.

2- Bu tarifedeki ücretler ile Serbest Muhasebecilik Asgari Ücretleri ile ilgili tarifenin II ve III No.lu tablolarındaki ücretler ve notlar gruplar itibariyle Yeminli Mali Müşavirler için de geçerlidir.

3- Ücret tespiti sırasında, ücret soru belgesi kullanılır.

4- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 285. maddesi gereğince hakim tarafından takdir olunan bilirkişi ücreti, bu tarifedeki bilirkişilik ücretlerinin dışındadır.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.