Kurumsal

Ocak 2024 Mesajı

Değerli Meslektaşlarım;

2023 yılı İSMMMO için oldukça yoğun geçen ve aramıza katılan yeni meslektaşlarımız ve stajyerlerimizle ailemizin daha da büyüdüğü güzel bir yıl oldu. Bu yıl 1.659 yeni meslektaşımızın ailemize katılmasıyla mevcut üye sayımız 49.254 olurken, yine bu yıl mesleğe adım atan 2.158 stajyerimizle aktif stajyer sayımız 8.763’e ulaştı.

İSMMMO olarak 2023 adımlarımızı sürdürülebilirlik ve çevre bilinci anlayışıyla attık. Yayın ve dergilerimizi, 2023 takvimimizi, dijital ortamda sizlerle buluşturduk. Hız kazanan Dijitalleşme sürecine uyum sağlayarak meslek mensuplarımızın Odamızdan aldığı birçok hizmeti web sayfamız üzerinden ulaşılabilir hale getirdik.

Akademik bir meslek Oda’sı olma bilinciyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam ettik. Mesleğimize ve meslektaşlarımıza önemli katkı sunan, güncel mevzuat değişikliklerine uyum sağlamalarına ve farklı alanlarda uzmanlaşmalarına olanak sağlayan seminer ve eğitimlerimizi gerçekleştirdik. 2023 yılında düzenlediğimiz çeşitli konulardaki eğitim seminerlerimize 8.700 meslek mensubumuz ve stajyerimiz, uzmanlaşma ve KGK’ya yönelik eğitimlerimize ise 1.050 meslek mensubumuz ve stajyerimiz katılım sağladı.

Mesleki gündemimiz açısından da 2023 oldukça yoğun geçen bir yıldı. Bu yıl gündemimize giren önemli konulardan biri Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması oldu. Meslektaşlarımızın uygulamayı en iyi şekilde gerçekleştirebilmeleri için yoğun bir hazırlık çalışması yürütüldü. İki aşamalı olarak gerçekleştireceğimiz Enflasyon Düzeltmesi seminerlerimizin ilk aşamasını 39 ilçede olmak üzere Aralık ayında gerçekleştirdik. Yayınlanan Tebliğ çerçevesinde uygulama ağırlıklı eğitim çalışmalarımızı da 2024 yılı Şubat ayı itibariyle düzenlemeye devam edeceğiz.

2021 yılından bu yana ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle Mali Müşavirlik hizmetleri tarifesindeki ücretler de yıllar itibariyle eridi. Gelir İdaresi Başkanlığının mükelleflerin vergiye uyumu ile ilgili olarak yaptığı çalışmaların teknik anlamda bütün yükünü omuzunda taşıyan Ülkemizin vergi gelirlerinin toplanmasını sağlayan, özellikle bu yıl ve izleyen yıllarda enflasyon muhasebesi işlemlerinde işletmelerimizin mali tablolarının gerçek durumlarını ifade etmesini sağlayacak olan meslektaşlarımız için hazırlanan 2024 yılı tarifesindeki artış oranının %58,46 olarak belirlenmesi, meslek mensuplarının reel kayıplarının daha da artmasına ve iş yapabilme motivasyonunun azalmasına sebep olacaktır. Belirtilen ekonomik şartlar nedeniyle, Bakanlıkça %58,46 artış ile yayımlanacak tarifeye göre meslek mensuplarının iş yapabilmesi mümkün değildir. Bu durum, mali müşavirlik ofislerin sürdürülebilirliğini de ciddi şekilde tehdit edecektir. Ekonomik veriler ışığında tarifede yapılması gereken artış oranının %106 olduğu tüm bilimsel parametreler dikkate alınarak ortaya konulmuştur. Bu orana göre hazırlanan tarife taslağı Birlik Yönetim Kurulu’nun 04/01/2024 tarihli ve 53 sayılı kararı uyarınca e-Birlik Yazılımına yüklenecek olup, meslek mensuplarımızın bu önerilen ücretlerin altında iş yapmamaları önerilmektedir.

Olağan mesleki yoğunluğumuzun dışında GİB sisteminde yaşanan sorunların, zaten büyük zorluklar içinde yürütülen, muhasebe mesleğini iyice zorlaştırdığını biliyoruz. 2023 yılında da bu sorunları sıkça yaşadık. Bu sorunlar yaptığımız çalışmalarda tespit edilerek çözüm önerileriyle birlikte TÜRMOB’a iletilmiş, TÜRMOB tarafından da çeşitli zamanlarda GİB’e sunulmuştur. GİB ile gerçekleştirilen en son görüşmede önerilerimiz de dikkate alınarak çalışmalar yapıldığı bildirilen;

• Yeni bir e- beyanname sistemi oluşturulması,
• Sistemdeki sorunların en aza indirilmesi adına ayrı bir beyanname gönderim yöntemi oluşturulması,
• e-arşiv, e-smmm, e-müstahsillerin görüntülenmesi için alt yapısının hazırlanmış olduğu ve kısa süre içinde hizmete açılması,
• Defter beratların mali müşavirlerin e-imzasıyla gönderilebilmesi,
• Berat gönderme ve ikincil kopya gönderilmesinin birlikte ve tek seferde yapılabilecek şekilde gerçekleştirilmesi,
• KDV 1 ve KDV 2’nin, DV ve MUH-SGK beyannamelerinin birleştirilmesi,
• BA-BS’nin tamamen kaldırılması, konularının 2024 yılında hayata geçirilmesi için, ayrıca ilgili bakanlık ve kurumlara ilettiğimiz;
• Yeşil pasaport hakkı,
• Arabuluculuk yapabilme yetkisi verilmesi, konularında ki taleplerimizin yerine getirilmesi için İSMMMO olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

2023 yılını Ülkemizde yaşananlar özelinde değerlendirdiğimizde; bu yıl ülkemiz için acı ve zorlu geçen bir yıldı. Şubat ayında yaşanan deprem faciasında binlerce canımızı yitirdik, yaralanan ve evsiz kalan binlerce insanımız oldu. Yaşanan bu facianın ekonomimize maliyeti ise 60 milyar doları aştı. 2023 ekonomik zorluklar ve yüksek enflasyonla da baş etme mücadelesi verdiğimiz bir yıldı. Enflasyon, işsizlik ve yaşam maliyetlerindeki artış, birçok kişiyi zor durumda bıraktığı gibi işletmelerimizde bu ekonomik ortamda varlıklarını devam ettirebilme mücadelesi içinde kaldılar.

Dünya geneline baktığımızda Gazze’de yaşanan insanlık dramı yüreğimizi parçalayan başka bir gerçeklik oldu. Binlerce masum kadın ve çocuğun Savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi vermeye çalışmaları ve katledilmeleri hepimizin kalplerinde derin bir acı bıraktı. Dünya Ülkeleri, savaşlar, kitlesel göçler gibi önemli sorunlarla mücadele ederken; iklim değişikliği, kaynak ve enerji sorunları, nüfus artışıyla birlikte gelen gıda ve su kıtlıkları, doğal çevrenin tahribatı, güvenlik ve sağlık kaygıları dahil olmak üzere aşılması gereken birçok küresel sürdürülebilirlik sorunuyla da karşı karşıyadır.

Bu yıl 30 Kasım-12 Aralık 2023 tarihleri arasında Dubai’de gerçekleşen COP28 Konferansında önemli birçok konuda görüşmeler yapılarak kararlar ortaya kondu. Petrol, gaz ve kömürün gelecekteki durumu COP28’in bu yılki kilit konularındandı. COP28 süresince devam eden gergin iklim değişikliği müzakerelerinde de vurgulandığı gibi, sürdürülebilir kalkınma konusunda uluslararası fikir birliğine ulaşmak hiçbir zaman kolay değildir. Yine de 2024'te, kurumsal hesap verebilirlik söz konusu olduğunda, güçlü ve küresel olarak karşılaştırılabilir raporlamayı temin edecek Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının kullanılmasıyla bu anlamda önemli ilerlemeler kaydedileceği konusunda iyimseriz.

Ülkemizde de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) tarafından yayımlanan Uluslararası Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarını benimsemiştir ve söz konusu Standartları Türk mevzuatına kazandırmaya çalışmaktadır. ISSB tarafından yayımlanmış olan hâlihazırda iki Standart bulunmaktadır. Mevzuatımıza kazandırılmış hâliyle TSRS 1 Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler, TSRS 2 İklimle İlgili Açıklamalar standartları ve 29/12/2023 tarihinde 29/12/2023 tarihli ve 32414 (1.M) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve TSRS’lerin uygulama kapsamına ilişkin Kurul Kararı alınmıştır. Belirlenen kapsamda yer alan ve Karar metnindeki eşik değerleri aşan işletmeler 01/01/2024 tarihinden itibaren sürdürülebilirlik raporlarını hazırlamakla yükümlü olacaktır. Ayrıca, zorunlu uygulama kapsamında hazırlanacak olan sürdürülebilirlik raporları Uluslararası Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından yayımlanacak “Uluslararası Sürdürülebilirlik Güvence Denetimi Standardı 5000 (ISSA 5000): Sürdürülebilirlik Güvence Denetimine İlişkin Genel Hükümler” kullanılarak zorunlu güvence denetimine tabi tutulacaktır.

İSMMMO Olarak konu ile ilgili ulusal ve uluslarası çalışmaları yakından takip ediyoruz. Meslek mensuplarımızın sürdürülebilirlik farkındalığının sağlanması, sürdürülebilirlik raporlama ve güvence denetimlerinde etkin rol üstlenebilmeleri için gerekli bilgi ve yetkinliği sağlayacak eğitimlerin düzenlenebilmesi için hazırlık çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Değerli Meslektaşlarım;

Pandemiden bu yana hız kazanan teknolojik gelişmeler Muhasebe mesleğini de dönüştürüyor. Fiziksel kağıt üzerindeki manuel muhasebeden, yerel sistemlerdeki yazılımlara ve bulut bilişime kadar meslek mensuplarımız için çok şey değişiyor. Muhasebenin rolü daha teknik hale geldikçe, yapay zeka (AI), makine öğrenimi, robotik süreç otomasyonu (RPA) ve bulut kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümlerindeki yeterlilik daha da önemli hale geliyor. Daha teknoloji odaklı bir mesleğe doğru yaşanan bu değişim, mesleği dönüştürerek daha stratejik ve veri odaklı hale getiriyor. Muhasebe geleneksel olarak tarihsel verilere odaklanan, yalnızca sayılara dayalı bir meslek olarak düşünülürken, teknoloji ve dönüşüm, muhasebeyi stratejik karar alma ve değer yaratmanın merkezine yeniden konumlandırdı.

Teknolojik gelişmeler muhasebe mesleğinde veri güvenliğini daha önemli bir hale getirdi. Önümüzdeki yıllarda bu konuya odaklanmak muhasebecilerin müşterilerinin en değerli varlığı olan finansal bilgilerini korumalarına yardımcı olacaktır.

2024 yılı Muhasebe Mesleğinde değişimin aynı hızla devam edeceği bir yıl olacak. İSMMMO olarak bir taraftan mesleğimizin güncel sorunlarına çözüm üretmek için çalışırken diğer taraftan değişiminin meslektaşlara yüklediği yeni rolü, uzmanlaşmayı, yeni yetkinlikler kazandırmayı ve mesleğin sürdürülebilirliğini sağlayacak çalışmaları yürütmeye devam edeceğiz.

Sizlere 2023 yılının İSMMMO, Meslektaşlarımız ve Muhasebe Mesleği açısından bir özetini sunmaya çalıştık. 2024 yılının ülkemiz ve dünyamız için kaynakların adil olarak paylaşıldığı, barış ve huzurun egemen olduğu, doğal felaketlerin yaşanmadığı, savaşların sona erdiği bir yıl olmasını diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Erol DEMİREL
İSMMMO Başkanı

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.