TESMER

Hakkımızda

TESMER - TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

TESMER İstanbul Şubesi; 3568 sayılı yasanın 50. Maddesinin 1/b bendine istinaden 23/8/1997 tarih 23089 Sayılı R.G’de yayınlanan SMMM Ve SM Satj yönetmeliğinin 18. Maddesine dayanılarak 1993 yılında kurulmuş ve 26/10/2013 Tarihli 28803 Sayılı R.G.’de yayınlanan Birlik (TÜRMOB ) Yönergesi doğrultusunda güncellenmiştir. TESMER Genel Merkezine (TÜRMOB) bağlı olarak İSMMMO bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. TESMER Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yrd, Sekreter, Sayman ve 3 üye ile toplamda 7 kişiden oluşmuştur. . İSMMMO Başkanı aynı zamanda TESMER İstanbul Şubesi Başkanıdır. TESMER İstanbul Şubesi eğitim, sınav ve aşağıda yazılı görev alanlarındaki çalışmaları ile yaklaşık olarak 44.000 Meslek Mensubu, 11.000 Stajyer ve binlerce stajyer adayına hizmet vermektedir.

TESMER İstanbul Şubesi’nin görevleri ise ; TÜRMOB İle TESMER Stratejileri uygulamaları çerçevesinde ;
    1- Staj, eğitim ve sınavlara ilişkin hizmetlerin staj Ve Sınav yönetmeliklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
    2- Staj başvurusundan tamamlanmasına kadar, aday meslek mensubuna ilişkin dosyaları oluşturmak, TESMER tarafından oluşturulan sistem üzerindeki kütüğe aday meslek mensupları için gerekli kayıtların yapılmasını sağlamak,
    3- Adayların TESMER tarafından hazırlanan zorunlu eğitim programına uyumunu izlemek ve denetlemek ve Adayların staj yerlerinde denetimlerini sağlamak.
    4- Adaylar hakkında denetimlere bağlı olarak gereken kararları almak, stajı iptal olacak adayların durumlarını karara bağlamak üzere Oda Yönetim Kurulu’na sunmak.
    5- SMMM ve YMM sınavlarına başvuru için dosya oluşturma ve başvuru konularında yol göstermek
    6- Meslek mensubu ve adayların mesleki yayınlara ulaşabilmelerini sağlayacak çalışmaları yapmak.
    7- Meslek mensuplarının mesleki yeterliliklerini günün koşullarına uygun şekilde devam ettirmeleri için, seminerler, konferanslar, eğitimler eğitimler düzenlemek.
    8- TÜRMOB ve TESMER tarafından belirlenecek görevleri yerine getirmek.

TESMER İstanbul Şubesi Yönetim Kurulunun Görevleri ise;
    1- Eğitimler için gerekli ortamı oluşturmak, araç, gereç ve ders notlarını temin etmek, eğitim birimlerinde tadilat ve bunun için gerekli masrafları yapmak.
    2- Çalışma komisyonları oluşturmak, hazırladıkları raporları görüşüp karara bağlamak, Çalışma dönemi sonunda faaliyet raporu, başında ise ; iş programı ve bütçeyi hazırlayıp oda Yönetim Kuruluna sunmak,
    3- Oda Yönetim Kurulu Önerisi ve Onayı ile; gerekli taşınmazları satın almak ve gerekli olmayanları satmak, Şube hizmetlerinin aksamaması için gerekli personel kadrosu ve komisyonlarını oluşturmak.
    4- Şubede evrak, kayıt, karar, muhasebe ve diğer tutulması gereken defterlerin usulüne uygun şekilde tutulmasını sağlamak.
TESMER İstanbul Şubesi Denetimi, İSMMMO Denetleme Kurulu’nca yapılır. Ayrıca TESMER şubelerde mali ve idari denetim yaptırabilir.


TESMER İstanbul Şubesi 1993 yılından bu yana meslek mensupları ve stajyerlere yönelik düzenlediği eğitimleri, dünyada bir benzeri bulunmayan Meslek Mevzuatı Düzenlemelerine dayanarak oluşturulan “Eğitmen (Formatör) Yönergesi” doğrultusunda mesleği uygulayan meslektaşlar arasından oluşturduğu eğitmen kadrosu ile “Eğitmenlerle Eğitim Modeli” ni kurmuş ve bu kapsamda ücretsiz olarak sayısız seminer, eğitim, panel, çalıştaylar düzenlemiş ve düzenlemeye devam etmektedir.

Ayrıca;
• Mesleki Eğitim Seminerleri
• Sınavlara Hazırlık Kursları
• İngilizce Ve Bilgisayar Kursları
• SMMM Yeterlilik Sınavları Öncesi Bilgilendirme Eğitimleri
• İSMMMO Akademi Bünyesinde “ MUHEL- Muhasebe Meslek Elemanı Yetiştirme Programı” Kursları,

düzenlemekte ve eğitim vermektedir. TESMER İstanbul Şubesi nin eğitim faaliyetlerini sürdürdüğü 2019 yılı itibari ile değişik bölgelerde kullanmakta olduğu 18 eğitim birimi olup, bunların bünyesinde 16 seminer salonu ve 21 derslikte eğitim vermektedir.


TESMER İstanbul Şubesinin; YMM, SMMM Yeterlilik, Staja Başlama Ve İngilizce Kurslarında eğitim vermekte olan 26 Adet Akademisyen ve Eğitmeni, 45 Adet Seminer Eğitmeni bulunmaktadır. Ayrıca 2 adet Akademisyen Profesör ile birlikte 4 adet Danışmanı mevcuttur. TESMER seminerlerine 2016-Mayıs - 2019 Mart döneminde yaklaşık olarak 34.000 kişi katılmıştır.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.